Kommenteeri

Kas ennetuslik tehnohooldus on vajalik?

Tehnohooldustööde (TH) eesmärk on ehitise vastavuse tagamine õigusaktides toodud põhinõuetele, milleks on:

- mehaaniline tugevus ja püsivus
- tuleohutus
- hügieenilisus, tervise- ja     keskkonnaohutus
- kasutusohutus
- piisav mürakaitse
- energiasäästlikkus

Tehnohoolduse saame jagada:

  • ennetuslik TH
  • avariiline TH

Paljud kinnisvaraomanikud tellivad vaid avariilist TH ehk töid, mille tegemise eesmärk on toimunud avarii või rikke tagajärgede likvideerimine. Sellisteks töödeks võivad olla kas avarii lokaliseerimine või avariijärgne remont. Ehk panustatakse juba toimunud sündmusele reageerimisse ja selle tagajärgedega tegelemisse. Kas nii on õige?

Tegelikult ei tohiks ära unustada ennetusliku TH teostamist ehk regulaarselt läbiviidavaid töid, mille eesmärgiks on vähendada avariide, rikete ja puuduste esinemist. Näiteks keskkonnatehnika süsteemide osas saavad tellija ja töövõtja vajalike tööde mahu ja iseloomu täpselt kokku leppida, milleks võivad olla kord aastas seadmete puhastamine, filtrite vahetamine, küttegraafiku häälestamine vms. Või näiteks automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldusel peab hooldaja arvestama kord aastas kõikide andurite puhastusega. Samas on krundi rajatiste (teekatted, aiad, väravad jne), põhitarindite (seinad, katus jne) ning siseruumide tarindite (põrandakatted, vaheseinad, laed jne) ennetusliku TH põhiliseks sisuks ülevaatus ja kontroll, mida teostatakse kokkulepitud sagedusega.

Tihti arvatakse, et ennetusliku TH tellimine on kallis, kuid ei mõelda sellele, et ennetavate tööde tegemata jätmisega suureneb avariide ja rikete esinemise võimalus, mis tooks tõenäoliselt kaasa hoopis suuremad väljaminekud.

Loomulikult peavad kõik tehnohooldustööd olema kirjeldatud selleks ettenähtud hooldusraamatus ning hooldaja kohustuseks on esitada haldajale või selle puudumisel omanikule aruanne läbiviidud töödest, avastatud puudustest ning ettepanekud remondivajaduste kohta.

Lisa kommentaar

Email again: